Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Văn hóa - Giá trị cốt lõi

Kanexa SJC

Kanexa SJC
Kanexa SJC

1

Cùng đề cao các giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống.

2

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, luôn đoàn kết nhất trí vì mục tiêu chung.

3

Tôn trọng tự do dân chủ, đề cao giá trị và năng lực của mỗi cá nhân trong công ty.

4

Khuyến khích tinh thần chủ động sáng tạo và tự học hỏi nâng cao trình độ.

5

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm góp phần xây dựng xã hội giàu đẹp văn minh