Quan hệ cổ đông - Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC

Kanexa SJC
Kanexa SJC

Quan hệ cổ đông

Chỉ tiêu Quý 3-2018 Quý 4-2018 Quý 1-2019 Tăng trưởng

Kết quả kinh doanh
 
      Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 65,212,793 65,212,793 65,212,793
Giá vốn hàng bán 65,212,793 65,212,793 65,212,793
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 65,212,793 65,212,793 65,212,793
 
Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
Lãi gộp từ HĐ tài chính
Lãi gộp từ HĐ khác
 

Tài sản (1000 vnđ)
 
      Xem đầy đủ

Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV
 
65,212,793 65,212,793 65,212,793
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 65,212,793 65,212,793 65,212,793
Giá vốn hàng bán 65,212,793 65,212,793 65,212,793
Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV 65,212,793 65,212,793 65,212,793 
 
Chỉ số tài chính Chỉ tiêu kế hoạch  
Chỉ số tài chính   2017
EPS (nghìn đồng)   1.99
BV (nghìn đồng)   1.99

Updating...

Ảnh

Công bố

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông năm thường niên năm 2021

Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Mẫu giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Dự thảo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Dự thảo thể lệ biểu quyết

Thông báo đề cử thành viên HĐQT độc lập năm 2021

Báo cáo hoạt động của Hội đông quản trị năm 2020

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tờ trình số 12 về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ

Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty

Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tờ trình số 10 về việc thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Tờ trình số 11 về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và đăng kí niêm yết

Mẫu đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Mẫu đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Mẫu sơ yếu lý lịch

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Công bố

Ngày đăng