Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Kanexa SJC

Kanexa SJC
Kanexa SJC

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kanexa Hamico được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Kanexa Hamico và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty